ZŁOTY RÓG TURONIA

PLAKAT

REGULAMIN

REGULAMIN
XIV Przeglądu Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych
„O ZŁOTY RÓG TURONIA”


§ 1

1. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zwany dalej GOK z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1.
2. Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych ma charakter konkursu.

§ 2

1. Przedmiotem przeglądu jest przygotowanie artystycznego programu grupy kolędniczej lub grupy prezentującej widowisko bożonarodzeniowe:
1) grupy kolędnicze (czas prezentacji do 20 min), które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi, tradycyjne grupy odwiedzające i okolędowujące gospodarzy w ich domostwach („z gwiazdą”, „z turoniem”, „z szopką”…),
2) widowisko bożonarodzeniowe (czas prezentacji do 30 min) - spektakl przygotowany na podstawie tradycyjnych jasełek, ogólnie dostępnych współczesnych scenariuszy, bądź też na podstawie projektu autorskiego.
2. Program powinien zawierać tradycyjne elementy: śpiewy, stroje, rekwizyty, odtwarzane postacie, ewentualnie elementy scenografii.
3. Wszystkie elementy programu o charakterze śpiewanym powinny być wykonywane na żywo.

§ 3

Celem przeglądu jest:
1) kontynuowanie tradycji ludowych,
2) kultywowanie i zachowanie zwyczajów i obrzędów ściśle związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
3) pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w kultywowaniu tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych.

§ 4

1. Uczestnikami konkursu mogą być grupy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych położonych na terenie gminy Mogilany.
2. Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1) przedszkolaki i klasa „0”,
2) uczniowie szkół podstawowych klas I-IV,
3) uczniowie szkół podstawowych klas V-VII i gimnazjaliści.
3. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.
4. Laureaci XIII Przeglądu Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „O ZŁOTY RÓG TURONIA” z 2017 r. mogą występować w przeglądzie w 2018 r. pod warunkiem zaprezentowania innego programu niż nagrodzony w 2017 r.

§ 5

1. Przegląd odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
2. Kolejność występów w prezentacji konkursowej ustali Organizator w dniu 12 stycznia 2018 r. (piątek). Uczestnicy telefonicznie lub drogą mailową zostaną powiadomieni o planowanej godzinie rozpoczęcia występów każdej kategorii wiekowej, która po ustaleniu nie podlega zmianie.

§ 6

1. Organizator powołuje komisję konkursową, która oceni program prezentowany przez poszczególne grupy, biorąc pod uwagę:
1) wierność tradycji,
2) charakterystyczną prezentację każdej postaci w grupie (sposób poruszania się, śpiew, mowa, gra aktorska),
3) tradycyjność tekstów (obecność tekstów przekazywanych z pokolenia na pokolenie),
4) tradycyjność melodii (obecność starych, mało znanych kolęd, pastorałek, „obkolędowania”),
5) zgodność stroju, kostiumów, szat, rekwizytów i ozdób z dawnymi wzorami,
6) interpretacja, scenariusz i wrażenie artystyczne.
2. Wyniki konkursu są ostateczne i zostaną ogłoszone na stronie internetowej GOK-u na drugi dzień po zakończeniu przeglądu.

§ 7

1. Laureaci Konkursu, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymują dyplomy i nagrody.
2. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.

§ 8

1. Zgłoszenia w konkursie w imieniu grupy należy dokonać na karcie zgłoszenia, dostępnej w GOK-u oraz na stronie www.gokmogilany.pl w terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.
2. Zgłoszenia można dokonać:
1) osobiście lub listownie (liczy się data wpływu do GOK-u) na adres 32-031 Mogilany, ul. Grodzka 1,
2) pocztą elektroniczną na adres gok@mogilany.pl,
3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Małgorzata Budek telefonicznie 12 270-16-12 lub mailowo gok@mogilany.pl.

§ 9

1. Koszty dojazdu grup na przegląd pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeglądu oraz postanowień regulaminu.

§ 10

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminny Ośrodek Kultury w Mogilnach swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Przeglądu, w celu wykorzystania ich przez GOK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
2) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
3) wprowadzenia do obrotu,
4) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
5) publicznego odtwarzania, wyświetlania,
6) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie Przeglądu za pomocą wszelkich technik fotograficznych, nagraniowych oraz multimedialnych, w tym na publikację na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w prasie.
3. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOK Mogilany na potrzeby organizacji Przeglądu.

§ 11

Biorący udział w przeglądzie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.

PROTOKÓŁ

XIV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „ O Złoty Róg Turonia „ rozstrzygnięty. Do przeglądu przystąpiły trzy grupy z terenu gminy Mogilany w trzech kategoriach wiekowych

XIV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „ O Złoty Róg Turonia „ rozstrzygnięty. Do przeglądu przystąpiły trzy grupy z terenu gminy Mogilany w trzech kategoriach wiekowych :
Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
kl. III Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
kl. IV - V Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie.

Jury przyznało wszystkim grupom wyróżnienia, a organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach ufundował uczestnikom przeglądu nagrody - wyjazd do kina.

Wszystkim tym którzy podjęli trud przygotowania widowisk i tym którzy brali w nich udział- dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku do walki o „ Złoty Róg Turonia” przystąpi zdecydowanie większa ilość wykonawców tym bardziej, że będzie to XV Jubileuszowy Przegląd.

GALERIA