Konkurs "Biblioteka moich marzeń"

PLAKATREGULAMINREGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Biblioteka moich marzeń”


§ 1
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12, 270 -16-12, www.gok.mogilany.pl
§ 2
Konkurs rozpoczyna się 10 lipca 2015 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 6 października 2015 roku.
§ 3
Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną w dowolnej technice.
§ 4
Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, a tematem konkursu jest zaprezentowanie wizji wymarzonej biblioteki.
§ 5
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
1. klasy I-III SP,
2. klasy IV-VI SP,
3. szkoły gimnazjalne,
4. dorośli.
§ 6
Pracę należy dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach do dnia 30 września 2015 roku. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
§ 7
Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, telefon, dopisek „Konkurs plastyczny – Biblioteka moich marzeń”.
§ 10
Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni zwycięskie prace.
§ 11
Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§ 12
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu.
§ 13
Dostarczone prace zostaną zwrócone autorom po rozstrzygnięciu konkursu.
§ 14
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach (Mogilany, ul. Grodzka 1), Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach (Mogilany, ul. Rynek 2) oraz na stronie internetowej (www.gok.mogilany.pl). Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (12) 270-15-15.
§ 15
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych (na stronie internetowej GOK – u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
§ 16
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska (na stronie internetowej GOK – u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszystkich innych wydawnictwach).
§ 17
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

PROTOKÓŁProtokół z obrad jury
Gminnego Konkursu Plastycznego pn. „Biblioteka moich marzeń”


Jury powołane przez organizatora, w składzie:
1. Ewa Gadnicka Włodarczyk– instruktor ds. plastyki,
2. Katarzyna Jakubowska – bibliotekarz
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii klasy I – III Szkoły Podstawowej przyznano:
I miejsce – Joanna Rachwał – kl. I - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
II miejsce – Gabriela Sibila – kl III - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
II miejsce – Zosia Sibila – kl I - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
Wyróżnienie – Julia Bachanek – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
Wyróżnienie – Magdalena Salawa – kl. III - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,

w kategorii klasy IV – VI Szkoły Podstawowej przyznano:
I miejsce – Joanna Klimczyk – kl. IV – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Wyróżnienie – Julia Malinowska – kl. V - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,

w kategorii szkoły gimnazjalne przyznano:
Wyróżnienie – Iga Banaś – kl. I - Gimnazjum

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
Zapraszamy na spotkanie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach 16 października 2015 roku (tj. piątek) o godzinie 17:00, podczas którego odbędzie się rozdanie nagród.

GALERIA ZDJĄĆ