Konkurs na ozdobę choinkową

PLAKAT

REGULAMIN

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ§ 1

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1, 32-031 Mogilany.

§ 2

Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni jak również kultywowania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

§ 3

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z placówek oświatowych położonych na terenie gminy Mogilany.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy „0” – III SP, klasy IV – VI SP, VII SP - gimnazjum.

§ 4

1. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną samodzielnie wykonaną ozdobę choinkową w dowolnej technice.
2. W konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy indywidualni, nie przewiduje się możliwości zgłaszania pracy grupowej.

§ 5

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plastycznej pracy przestrzennej (niewielkich rozmiarów) w różnorodnych technikach.
2. Prace wykonane z elementów gotowych zakupionych w sklepie będą dyskwalifikowane.
3. Każda ozdoba musi posiadać uchwyt umożliwiający zawieszenie na choince. W konkursie nie biorą udziału prace na podstawce.
4. Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince, bez nadmiernego obciążania gałęzi.
5. Wysokość ozdób nie może przekroczyć 15 cm. Prace dużych rozmiarów nie będą oceniane.
6. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, telefon.
7. Prace, które nie będą spełniały powyższych warunków zostaną odrzucone.

§ 6

1. Pracę należy dostarczyć do siedziby GOK - u w Mogilanach do dnia 12 grudnia 2018 roku.
2. Prace niezgodne z regulaminem i nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 7

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 grudnia 2018 roku przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Wyniki konkursu i termin wręczenia nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.gok.mogilany.pl).
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

§ 8

Na ocenę prac będą miały wpływ nie tylko walory artystyczne, ale również wkład pracy, stopień trudności, staranność wykonania, oryginalność pomysłu i różnorodność użytych materiałów.

§ 9

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w publikacjach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

§ 10

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

§ 11

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora własności pracy konkursowej.
2. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na choince w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Urzędzie Gminy Mogilany.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych na wszystkich polach eksploatacji w celach promocyjnych i reklamowych.

§ 12

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PROTOKÓŁ


Protokół z posiedzenia jury dotyczącego rozstrzygnięcia
Konkursu Plastycznego na ozdobę choinkową
 
Konkurs adresowany był szczególnie do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Mogilany, a jego głównym celem było zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, jak również kultywowania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
Łącznie napłynęło 67 prac w trzech kategoriach wiekowych.
 
W dniu 18 grudnia 2018 roku, jury w składzie:
 1. Ewa Gadnicka Włodarczyk – artysta plastyk – przewodnicząca jury,
 2. Joanna Surówka – instruktor kreatywnych warsztatów artystycznych,
 3. Martyna Strączek – Dyrektor GOK
obejrzało nadesłane na konkurs prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.
 
Podczas oceniania prac, jury brało pod uwagę następujące kryteria:
 • tradycyjność,
 • oryginalność pomysłu,
 • technikę wykonanej pracy,
 • różnorodność użytych materiałów,
 • estetykę i staranność wykonania,
 • wkład pracy i samodzielność wykonania,
 • wrażenie artystyczne,
 • niezależność od produktów dostępnych na rynku,
 • zgodność z regulaminem.
 
W kategorii:  klasy „0” – III SP:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Lilianna Lasota - kl. "0" - oddział przedszkolny przy SP im. Św. Jadwigi Królowej
w Lusinie,
II miejsce - Vanessa Lasota - kl. 3 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
III miejsce - Jan Ostrowski - kl. "0"- oddział przedszkolny przy SP im. Św. Jadwigi Królowej
w Lusinie,
Wyróżnienia:
Antoni Strzelec - kl. 3 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie
 
W kategorii:  klasy IV – VI SP:
I miejsce – Anna Groblicka - kl. 4 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie,
II miejsce - Aleksandra Hachlica - kl. 5 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie
III miejsce - Nikola Kopyto - kl. 6 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie
Wyróżnienie:
Jakub Strzeboński - kl. 4 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie
 
W kategorii: klasy VII SP - gimnazjum:
I miejsce – nie przyznano,
II miejsce - Joanna Klimczyk - kl. 7 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie
III miejsce - Julia Makulska - kl. 7 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie
 
Komisja  gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu i jest w pełni uznania dla autorów prac którzy wykazali się pomysłowością i wykonali prace o wysokich walorach artystycznych. Jednocześnie nie podlegały ocenie prace, które zostały wykonane niezgodnie z regulaminem.
Po zakończeniu konkursu prace przeszły na własność organizatora i zostaną powieszone na choince w GOK-u i Urzędzie Gminy Mogilany.
 
Zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się podczas Koncertu kolęd
i pastorałek w dniu 6 stycznia 2019 roku (tj. niedziela) o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach.