Deklaracja dostępnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY GOK.MOGILANY.PL

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.mogilany.pl
• Data publikacji strony internetowej: 2012-02-27
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• na stronie internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony,
• do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
• do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,
• struktura nagłówkowa stron posiada błędy,
• są takie elementy formularza, które nie mają etykiety,
• na stronie są linki, które nie zawierają treści,
• w serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
• na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści,
• przeładowanie serwisu nie jest anonsowane,
• w serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
• w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
• występują błędy kodu HTML i CSS.
• brak alternatywnego opisu zdjęć
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo
• umieszczone na stronie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie wszystkie mają dołączone napisy dla osób głuchych

Treści niedostępne
• Strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury i nie posiada ułatwień w postaci skiplinków.
• Nie wszystkie elementy strony są zrozumiałe dla czytników ekranu użytkowników niewidomych.
• Część elementów strony nie posiada prawidłowego kontrastu.
• Strona nie posiada prawidłowej struktury nagłówkowej
• Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Brak zgodności dotyczącej elementów graficznych/dokumentów, wynika z faktu iż.:
• zostały opublikowane przed 2018-09-23
• nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane. Wyłączenia:
• większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/omowienie-wymogow-dostepnosci-cyfrowej-dla-podmiotow-publicznych

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Bogusław Wątor:
• e-mail: gok@mogilany.pl
• telefon: 12 270 16 12
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskichDOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. GMINNY OŚRODEK KULTURY W MOGILANACH
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach. Dojście do głównego wejścia możliwe jest bezpośrednio z ul. Grodzkiej. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking przeznaczony dla uczestników zajęć i pracowników na którym jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek i parking dzieli droga, ul. Grodzka , na której nie występują ograniczenia dla osób z dysfunkcją ruchową. Nie występują na niej żadne krawężniki ani przeszkody, który mogłyby utrudnić poruszanie się osoby niepełnosprawnej. Do budynku prowadzi jedno zadaszone wejście, do pokonania 4 schody, jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 90 cm, wyposażone w samozamykacze. Po wejściu do budynku znajdziemy się w tzw. wiatrołapie zewnętrznym. Do pomieszczeń dostaniemy się przez dwuskrzydłowe drzwi, wyposażone w samozamykacze, do pokonania 6 schodów.
Dla zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby – pracownika GOK (np. pomoc przy wejściu po schodach, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji), w drzwiach został umieszczony dzwonek. W budynku nie ma windy.
Na parterze są dostępne pomieszczenia: sekretariat w którym mieści się również punkt kasowy, sala widowiskowa, galeria, szatnia, toaleta. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze – sala widowiskowa i galeria. W galerii znajdują sie miejsca wypoczynku: fotele i sofy. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na półpiętrze znajduje się sala językowa i pokój socjalny dla pracowników. Na I kondygnacji znajduje się gabinet dyrektora, pracownia plastyczna, pracownia komputerowa i pracownia folkloru. Na poddaszu dział księgowości.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOGILANACH
Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach znajduje się w budynku Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2. Wejście do biblioteki możliwe jest od ul. Parkowej. Lokal na parterze, wejście po schodkach, pochylnia – wjazd z poziomu terenu, drzwi wejściowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – drewniane, podwójne. Zdecydowana większość ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach jest wolna od barier. Każdy może skorzystać z zasobów biblioteki. Regały usytuowane są od siebie w odległości umożliwiającej poruszanie się na wózku inwalidzkim. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

3. FILIA BIBLIOTECZNA W KONARACH
Biblioteka znajduje się w przyziemiu budynku Szkoły Podstawowej w Konarach, ul. Szkolna 13. Wejście bezpośrednio z poziomu terenu. Ciągi komunikacyjne w pomieszczeniach są wolne od barier. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.