Konkurs plastyczny pn. „Szopka krakowska”

PLAKAT

REGULAMIN

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Szopka krakowska”


§ 1
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12, 270 -16-12, www.gok.mogilany.pl

§ 2
Konkurs rozpoczyna się 3 listopada 2015 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 2 grudnia 2015 roku.

§ 3
1. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
2. Technika prac:
Forma przestrzenna, w której mogą być wykorzystane następujące techniki: rysunek kredką, tuszem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka – w formie jednostkowej lub mieszanej, do wyboru przez uczestnika konkursu.
3. Wymiary pracy:
Podstawa nie mniejsza niż A6 oraz nie większa niż A3
Wysokość pracy dowolna
4. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, adres, telefon rodzica lub opiekuna

§ 4
Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, a tematem konkursu jest nawiązanie do pięknej tradycji Szopki krakowskiej.

§ 5
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
1. klasy I-III SP,
2. klasy IV-VI SP,
3. szkoły gimnazjalne

§ 6
Pracę należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach do dnia 1 grudnia 2015 roku. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 7
Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni zwycięskie prace.

§ 8
Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 9
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu.

§ 10
Dostarczone prace zostaną zwrócone autorom po rozstrzygnięciu konkursu.

§ 11
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach (Mogilany, ul. Grodzka 1), Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach (Mogilany, ul. Rynek 2) oraz na stronie internetowej (www.gok.mogilany.pl). Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (12) 270-16-12

§ 12
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych (na stronie internetowej GOK – u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

§ 13
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska (na stronie internetowej GOK – u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszystkich innych wydawnictwach).

§ 14
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

PROTOKÓŁProtokół z obrad jury
Gminnego Konkursu Plastycznego
pn. „SZOPKA KRAKOWSKA”Jury powołane przez organizatora, w składzie:

1. Ewa Gadnicka Włodarczyk – instruktor ds. plastyki, artysta plastyk,

2. Katarzyna Jakubowska – starszy bibliotekarz,

3. Katarzyna Targosz – instruktor choreograf, członek ZR „Mogilanie”


przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii klasy I – III Szkoły Podstawowej przyznano:

I miejsce – Alicja Pawlik – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,

II miejsce – Danuta Piwowarczyk – kl. I - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach


w kategorii klasy IV – VI Szkoły Podstawowej przyznano:

I miejsce – Dawid Kokoszka – kl. VI – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,

II miejsce – Martyna Wątorska – kl. VI – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,

II miejsce – Joanna Klimczyk – kl. IV – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,


w kategorii szkoły gimnazjalne przyznano:

Wyróżnienie – Eryk Turek – Buków.


Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się 11 grudnia 2015 roku (tj. piątek) o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach.

Podpisy jury:

GALERIA