Gminny Konkurs Recytatorski 2015

PLAKAT

REGULAMINGMINNY KONKURS RECYTATORSKI
eliminacje do 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
– etap powiatowy

REGULAMIN


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób starszych z terenu Gminy Mogilany.
2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego na poprzednich konkursach.
3. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1 (kartę można przesłać mailem – mbudek2011@gmail.com lub dostarczyć osobiście do GOK-u). Karty Uczestnictwa wraz z Regulaminem konkursu można pobrać ze strony internetowej: www.gok.mogilany.pl
4. Termin zgłoszeń do Gminnego Konkursu Recytatorskiego 2015 – upływa z dniem 3 marca 2015 r.
5. Termin Gminnego Konkursu Recytatorskiego 2015 – 6 marca 2015 r. (tj. piątek) o godz. 9:00 w sali widowiskowej GOK-u w Mogilanach.
6. Przesłuchań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK-u.

I. TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Uczestnicy występują w pięciu kategoriach wiekowych:
• dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III,
• dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI,
• młodzież szkół gimnazjalnych,
• młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
• osoby starsze.
2. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: prozę oraz dwa utwory poetyckie
3. Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut!

II. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut!

III. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Wykonawcą jest solistą.
3. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany.
4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej,
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę,
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
5. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
7. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut!

IV. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Miewamy na przykład do czynienia z występem, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem. Bądź też z łączeniem – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem... Wszystkie takie propozycje łączy jednak wspólna cecha: wychodzą od słowa, są próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące zasady:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewanym, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut!

V.

1. Do oceny prezentacji konkursowych powołana zostanie przez organizatora Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika),
• interpretacja utworów,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Komisja Konkursowa uwzględni ponadto:
• celowość użycia środków poza słownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację,
• kompozycję sceniczną występu.
W turnieju teatrów jednego aktora Komisja Konkursowa uwzględni również:
• opracowanie dramaturgiczne,
• opracowanie reżyserskie,
• wykonanie zadań aktorskich,
• inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.
W turnieju poezji śpiewanej Komisja Konkursowa uwzględni także:
• zgodność muzyki z charakterem wiersza,
• muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
• wartości artystyczne muzyki.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do eliminacji powiatowych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który jest finałem dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany,
tel. 12, 270-16-12, fax. 12, 270-17-12
e-mail: gok@mogilany.pl, www.gok.mogilany.pl

W sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00, tel. (12) 270 – 16 - 12 lub 508 – 879 - 013, email: mbudek2011@gmail.com.

PROTOKÓŁ

Protokół
z Gminnego Konkursu Recytatorskiego 2015
eliminacje do etapu powiatowego 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
dnia 6 marca 2015 r.

Jury w składzie:
Grażyna Skotnicka – aktorka, przewodnicząca jury,
Maria Knapik – polonistka, członek jury,
Konrad Kosecki – aktor, członek jury,

po wysłuchaniu 94 osób z terenu Gminy Mogilany w kategorii Turniej Recytatorski i 1 osoby w kategorii Wywiedzione ze Słowa, kierując się takimi kryteriami, jak: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny, postanowiło przyznać następujące miejsca:

TURNIEJ RECYTATORSKI

Kategoria - Szkoły Podstawowe klasy I-III:
I miejsce – Katarzyna Biel – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
II miejsce – Tomasz Płonka – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
III miejsce –Daria Kopyto – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
III miejsce – Joanna Klimczyk – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie.

Wyróżnienia:
Maksymilian Najder – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
Katarzyna Zaremba – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju
Emilia Jankowska – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Julian Smulski – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Magdalena Wolny - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,

Kategoria – Szkoły Podstawowe klasy IV-VI:
I miejsce – Ewa Pawlik – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
II miejsce – Gabriela Budek – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
II miejsce – Iga Banaś - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
III miejsce – Karolina Krupowies - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
III miejsce – Karol Baranowski - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie.

Wyróżnienia:
Faustyna Nowak – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
Aleksandra Celuch – Szkoła Podstawowa Św. Faustyny Kowalskiej we Włosani,
Błażej Szczurek – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
Marta Baran – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Karolina Sobaś - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Kamil Skop – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Weronika Czernecka - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Dawid Kokoszka – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie.

Kategoria - Gimnazja:
I miejsce – Izabela Rakowska – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
II miejsce – Gabriela Klimczyk – Gimnazjum w Mogilanach,
III miejsce – Sara Niewiadoma – Gimnazjum w Mogilanach,

Promocję do eliminacji powiatowych, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach w dniu 10 marca 2015 roku o godzinie 9:30 otrzymują Laureaci I, II i III miejsc.


Jury składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za zainteresowanie oraz liczny udział w Konkursie. Podziękowania kieruje również do nauczycieli, rodziców i opiekunów za zachęcenie oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w Konkursie, a także organizatorowi eliminacji gminnych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mogilanach za podjęcie się organizacji Konkursu.

Jury zachęca uczestników Konkursu do poszukiwania bardziej różnorodnego repertuaru oraz do sięgania częściej po literaturę współczesną. Jury wspólnie z organizatorem wyraża przekonanie, że również w kolejnych latach dzieci i młodzież Szkół Gminy Mogilany wykażą duże zainteresowanie Konkursem.


Na tym protokół zakończono i podpisano.


GALERIA