Konkurs na ozdobę choinkową

PLAKAT

REGULAMINREGULAMIN  GMINNEGO  KONKURSU  
NA TRADYCYJNĄ  OZDOBĘ CHOINKOWĄ
 
§ 1
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach z siedzibą przy
ul. Grodzkiej 1, 32-031 Mogilany.
§ 2
Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni jak również kultywowania tradycji
i zwyczajów bożonarodzeniowych.
§ 3
1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z placówek oświatowych położonych
na terenie gminy Mogilany.
2.W konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy indywidualni, nie przewiduje się możliwości zgłaszania pracy grupowej.
§ 4
1.Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną samodzielnie wykonaną ozdobę choinkową w dowolnej technice.
2.Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy „0” – III SP, klasy IV – VI SP,
 VII SP - gimnazjum.
§ 5
1.Każda ozdoba musi posiadać uchwyt umożliwiający zawieszenie na choince (w konkursie
nie mogą brać udziału prace na podstawce).
2.Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince,
bez nadmiernego obciążania gałęzi.
3.Wysokość ozdób nie może przekroczyć 20 cm. Prace dużych rozmiarów nie będą oceniane.
4.Każda praca powinna być  opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, telefon.
5.Prace, które nie będą spełniały powyższych  warunków zostaną odrzucone.
§ 6
1.Pracę należy dostarczyć do siedziby GOK - u w Mogilanach do dnia 15 grudnia 2017 roku.
2.Prace niezgodne z regulaminem i nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.
§ 7
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 grudnia 2017 roku przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2.Wyniki konkursu i termin wręczenia nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.gok.mogilany.pl).
3.Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
§ 8
Na ocenę prac będą miały wpływ nie tylko walory artystyczne, ale również wkład  pracy, stopień trudności, staranność wykonania, oryginalność pomysłu i różnorodność użytych materiałów.
§ 9
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w publikacjach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.
§ 10
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę
na opublikowanie jego nazwiska (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach
i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
§ 11
1.Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane
na choince w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Urzędzie Gminy  Mogilany.
2.Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych na wszystkich polach eksploatacji w celach promocyjnych
i reklamowych.
§ 12
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PROTOKÓŁ

Protokół z posiedzenia jury dotyczącego rozstrzygnięcia
Konkursu Plastycznego na ozdobę choinkowąKonkurs adresowany był szczególnie do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Mogilany, a jego głównym celem było zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, jak również kultywowania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Łącznie napłynęło 61 prac w trzech kategoriach wiekowych.

W dniu 19 grudnia 2017 roku, jury w składzie:
1. Ewa Gadnicka Włodarczyk – artysta plastyk – przewodnicząca jury,
2. Joanna Surówka – instruktor kreatywnych warsztatów artystycznych,
3. Martyna Strączek – Dyrektor GOK
obejrzało nadesłane na konkurs prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

Podczas oceniania prac, jury brało pod uwagę następujące kryteria:
• tradycyjność,
• oryginalność pomysłu,
• technikę wykonanej pracy,
• różnorodność użytych materiałów,
• estetykę i staranność wykonania,
• wkład pracy i samodzielność wykonania,
• wrażenie artystyczne,
• niezależność od produktów dostępnych na rynku,
• zgodność z regulaminem.

W kategorii: klasy „0” – III SP:
I miejsce – Vanessa Lassota – kl. II – SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
II miejsce – Julia Gąsior – kl. III - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
III miejsce – Sara Zielińska – kl. „0” – SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,

Wyróżnienia:
Jarosław Pierzak – kl. II - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
Alicja Pawlik – kl. III – SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Wiktor Kasperowicz – kl. III – SP im. Oskara Kolbera w Bukowie,
Katarzyna Wosik – kl. III – SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie.

W kategorii: klasy IV – VI SP:
I miejsce – Łucja Strzępek – kl. IV - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
II miejsce – Sofia Balitska – kl. V – SP im. Janusza Korczaka w Libertowie,
III miejsce – Weronika Wątor – kl. V – ZS im. Jana Pawła II w Gaju,

Wyróżnienie:
Joanna Klimczyk – kl. VI – SP im. Oskara Kolberga w Bukowie.

W kategorii: klasy VII SP i gimnazjum:
I i II miejsce – nie przyznano,
III miejsce – Gabriela Szurlej – kl. II – ZS im. Jana Pawła II w Gaju,

Wyróżnienia:
Oliwia Kasperowicz – kl. VII – SP im. Oskara Kolbera w Bukowie,
Karolina Krupowies – kl. VII – SP im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Dawid Pulchny – kl. VII – SP im. Faustyny Kowalskiej we Włosani.

Komisja gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu i jest w pełni uznania dla autorów prac którzy wykazali się pomysłowością i wykonali prace o wysokich walorach artystycznych.
Zgodnie z regulaminem po zakończeniu konkursu prace przeszły na własność organizatora.

Zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się podczas Koncertu kolęd i pastorałek w dniu 7 stycznia 2018 roku (tj. niedziela) o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach.