Historia

Początki działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach datują się na rok 1934, w którym z inicjatywy Związku Robotników Budowlanych zakupiono parcelę pod budowę domu (świetlicy), przeznaczonego na spotkania związkowców a także na cele kulturalne. Prace budowlane, przerwane w związku z wybuchem II Wojny Światowej, ukończono w 1946 roku. Do dyspozycji mieszkańców przekazano świetlicę oraz bibliotekę. W dniu 26 lutego 1974 roku na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej miejscowa świetlica w Mogilanach została przekształcona oficjalnie na Gminny Ośrodek Kultury. Początkowo jego działalność była związana z prowadzeniem zajęć świetlicowych, organizacją zabaw, gier, akademii okolicznościowych oraz konkursów muzycznych. Świetlica pełniła również funkcję kina. Seanse odbywały się kilka razy w tygodniu i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Mogilan. Zorganizowano także kółko teatralne.

 

Budynek GOK w Mogilanach

 

Pierwszym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach była Halina Cyganik. Po jej rezygnacji ze stanowiska funkcję tą pełnił Mieczysław Lackowski. Kolejnym dyrektorem został Michał Boczkowski, a potem Janusz Bociąga.Wraz z objęciem stanowiska dyrektora GOK-u przez Krzysztofa Musiała w 1984 roku zwiększono zakres działalności, poszerzono ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży oraz poświęcono dużo uwagi rozwojowi kultury ludowej. W tym samym roku powstaje Zespół Regionalny „Mogilanie”, który do dzisiaj pielęgnuje folklor muzyczny i taneczny z okolic Mogilan.

W związku z uchwaleniem w 1984 roku ustawy o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury, która uregulowała od strony prawnej zasady funkcjonowania domów i ośrodków kultury, Gminny Ośrodek Kultury zostaje zarejestrowany w dniu 31 grudnia 1984 roku w Rejestrze Instytucji Upowszechniania Kultury województwa krakowskiego prowadzonego przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa.

 

W 1989 roku rozpoczął się kapitalny remont Ośrodka Kultury, finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury. Prace te dotyczyły istniejących już pomieszczeń, wykonano liczne przeróbki oraz dobudowano zachodnią część budynku. Remont trwał pięć lat.

 

Kapitalny remont Ośrodka Kultury w Mogilanach Budynek GOK po pracach remontowych

 

Po reformie ustrojowej, Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną zostaje wpisany w dniu 20 sierpnia 1993 r. do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Mogilany.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Mogilany z 2000 roku zostaje utworzona instytucja kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach” w skład którego wchodzą : Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach z Filią w Konarach i zostaje wpisana w dniu 29 grudnia 2000 roku do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Mogilany.

 

Od 2015 roku dyrektorem GOK-u jest Martyna Strączek, która po objęciu stanowiska dokonała remontu i modernizacji obiektu. Realizacja inwestycji, a w szczególności wykonane prace remontowe i modernizacyjne oraz aranżacja wnętrz przyczyniła się w dużej mierze do zwiększenia atrakcyjności obiektu oraz jego funkcjonalności. Zwiększyła się także oferta zajęć, wydarzeń artystycznych i kulturalnych.