60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe

PLAKAT

REGULAMINR e g u l a m i n


I.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych. 1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;
- drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu.
- wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.
b. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2015 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
c. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
• turniej teatrów jednego aktora – 4 – 6 czerwca 2015 roku w Słupsku;
• turniej poezji śpiewanej 10 - 13 czerwca 2015 roku we Włocławku
• turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa 17 - 20 czerwca 2015 roku w Ostrołęce.
4. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

II.

60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
- dorosłych.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany.
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.
D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące z a s a d y:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.

1. Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.
2. W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.
3. W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść:
- przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;
- przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
4. Nie mogą być jurorami:
a. wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
b. instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.
5. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
- interpretacja utworów;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:
- celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
- kompozycję sceniczną występu.
W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
- opracowanie dramaturgiczne;
- opracowanie reżyserskie;
- wykonanie zadań aktorskich;
- pozasłowne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.
W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:
- zgodność muzyki z charakterem wiersza;
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
- wartości artystyczne muzyki.
6. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.
7. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.
W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
8. Decyzja Sądu jest ostateczna.
9. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
10. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

IV.

1. Kwalifikacja wykonawców do przeglądów stopnia wyższego jest zgodna z hierarchią miejsc ustaloną przez Sądy konkursowe.
2. Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:
- w turnieju recytatorskim – do 3 wykonawców;
- w turnieju wywiedzione ze słowa – 1 wykonawcę;
- w turnieju teatrów jednego aktora – 1 wykonawcę oraz 1 dodatkowego - przesyłając taśmę video z realizacją jego spektaklu – na adres Zarządu Głównego TKT;
- w turnieju poezji śpiewanej – 1 wykonawcę oraz dodatkowo 3 – przesyłając rejestrację prezentacji na adres organizatora spotkania finałowego.
3. Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego zaproszeni będą laureaci Konkursu Recytatorskiego KRESY'2014 dla Polaków z zagranicy.
4. W finałach 60. OKR wezmą udział laureaci konkursów przeprowadzonych w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, które mają status przeglądu wojewódzkiego.

V.

1. Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
2. Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:
a. w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa
- 2 nagrody główne - w obu kategoriach w turnieju recytatorskim;
- nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;
- nagrodę publiczności;
- nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;
b. w turnieju teatrów jednego aktora
- nagrodę główną;
- nagrodę publiczności;
- nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.
Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora oraz innych przeglądach teatrów jednoosobowych.
c. w turnieju poezji śpiewanej
- nagrodę główną;
- nagrodę publiczności;
- nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję.
- nagrodę specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca.
- zaproszenie (dotyczy laureatów) do udziału w Spotkaniach Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.
3. W przeglądach finałowych wykonawców oceniają Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski prowadzi Towarzystwo Kultury Teatralnej wspólnie z organizatorami etapów wojewódzkich – załączamy wykaz.
2. Na szczeblu województw i niższych Konkurs prowadzą wojewódzcy organizatorzy.
3. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA ARTYSTYCZNA OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat RADY i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TK T, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel, fax 825-39-73; e-mail tkt@tkt.art.pl
4. Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu przeglądów wojewódzkich dokonają oceny realizacji założeń programowych, organizacyjnych oraz poziomu artystycznego a wnioski i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.
5. Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest:
- popularyzacja Konkursu;
- zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom;
- zapewnienie środków oraz właściwych warunków dla przeprowadzenia przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.
6. Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej pokrywa częściowe koszty przygotowania i przeprowadzenia przeglądów finałowych, zastrzegając możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców.

PROTOKÓŁ

Protokół
60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego eliminacje powiatowe
Mogilany 2015
10 marca 2015 r.Jury w składzie:
Grażyna Skotnicka – aktorka, przewodnicząca jury,
Marta Bizoń - aktorka, członek jury,
Maria Knapik – polonistka, członek jury,
Agata Ślazyk – wokalistka, członek jury,

po wysłuchaniu 67 uczestników z terenu powiatu krakowskiego, w tym 64 w kategorii Turnieju Recytatorskiego, 1 - Poezji Śpiewanej oraz 2 w kategorii Turnieju Teatrów Jednego Aktora, kierując się takimi kryteriami, jak: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny, postanowiło przyznać następujące miejsca:

TURNIEJ RECYTATORSKI
Kategoria - Szkoły Podstawowe klasy I-III
I miejsce – Katarzyna Biel – Gmina Mogilany
I miejsce – Bartosz Liziniewicz – Gmina Zielonki
II miejsce – Karol Biśta – Gmina Krzeszowice
III miejsce – Mateusz Kowalski – Gmina Michałowice

Wyróżnienie:
Nikodem Kusz – Gmina Krzeszowice
Tomasz Płonka – Gmina Mogilany

Kategoria – Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
I miejsce – Maksymilian Skoczeń - Zabierzów
II miejsce – Adrianna Stefan – Gmina Zabierzów
II miejsce – Wilhelm Pasterz – Gmina Michałowice
III miejsce – Ewa Szczuka – Gmina Krzeszowice
III miejsce – Joanna Kapel – Gmina Zielonki

Wyróżnienia:
Magdalena Biśta – Gmina Krzeszowice
Jakub Nęcka – Gmina Zabierzów
Szymon Ściubak – Gmina Skawina
Karol Baranowski – Gmina Mogilany
Ewa Pawlik – Gmina Mogilany

Kategoria – szkoły gimnazjalne
I miejsce – Sebastian Szydło – Gmina Michałowice
II miejsce – Izabela Chadouli – Gmina Skawina
II miejsce – Zuzanna Rojowska – Gmina Krzeszowice
III miejsce – Gabriela Klimczyk – Gmina Mogilany

Wyróżnienie:
Julia Kapłon – Gmina Świątniki Górne
Klaudia Janecka – Gmina Zabierzów

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Monika Świerkosz - Gmina Skawina
II miejsce – Mateusz Moskała - Gmina Skawina
III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie: Klaudia Klimończyk - Gmina Skawina

Kategoria – dorośli:
I miejsce – Leszek Kramarz - Gmina Krzeszowice

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Wyróżnienie:
Igor Frączek – Gmina Skawina

Promocję do eliminacji rejonowych w Staromiejskim Młodzieżowym Centrum Kultury przy ulicy Wietora w dniach 16, 17 marca 2015 roku otrzymują:
Monika Świerkosz – Gmina Skawina
Mateusz Moskała – Gmina Skawina
Leszek Kramarz – Gmina Krzeszowice

Jury eliminacji powiatowych 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego z satysfakcją zauważa wzrost zainteresowania Turniejem Recytatorskim. Prezentacje uczestników w ramach konkursu cechował różnorodny poziom artystyczny, oraz interesujące poszukiwania repertuarowe.

Mimo zdecydowanej poprawy wymowy u młodych artystów, zdarzają się jeszcze przypadki błędnej wymowy nosówek: „ę” i „ą”. Gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy do dalszej pracy nad sobą. Jury dziękuje za zaangażowanie i wkład pracy wszystkim wykonawcom i instruktorom.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Mogilany - organizatorowi eliminacji powiatowych 60. OKR oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mogilanach za współpracę i włączenie się w realizację Konkursu. Dziękujemy Powiatowi Krakowskiem za dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowych Konkursu.

Wszystkich Laureatów (tj. zdobywców trzech pierwszych miejsc) organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniu finałowym, które odbędzie się 23 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatu Krakowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Jury:
Grażyna Skotnicka
Marta Bizoń
Agata Ślazyk
Maria Knapik

GALERIA