Konkurs "Ozdoba choinkowa "

PLAKAT

REGULAMIN

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ


§ 1


Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1, 32-031 Mogilany.

§ 2


Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni jak również kultywowania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

§ 3


1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z placówek oświatowych położonych na terenie gminy Mogilany.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy „0” – III SP, klasy IV – VI SP, VII SP – VIII SP.

§ 4


1. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną samodzielnie wykonaną ozdobę choinkową w dowolnej technice.
2. W konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy indywidualni, nie przewiduje się możliwości zgłaszania pracy grupowej.

§ 5


1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plastycznej pracy przestrzennej (niewielkich rozmiarów) w różnorodnych technikach.
2. Prace wykonane z elementów gotowych zakupionych w sklepie będą dyskwalifikowane.
3. Każda ozdoba musi posiadać uchwyt umożliwiający zawieszenie na choince. W konkursie nie biorą udziału prace na podstawce.
4. Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince, bez nadmiernego obciążania gałęzi.
5. Wysokość ozdób nie może przekroczyć 15 cm. Prace dużych rozmiarów nie będą oceniane.
6. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, telefon.
7. Prace, które nie będą spełniały powyższych warunków zostaną odrzucone.

§ 6


1. Pracę należy dostarczyć do siedziby GOK - u w Mogilanach do dnia 13 grudnia 2019 roku.
2. Prace niezgodne z regulaminem i nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 7


1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 grudnia 2019 roku przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Wyniki konkursu i termin wręczenia nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.gok.mogilany.pl).
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

§ 8


Na ocenę prac będą miały wpływ nie tylko walory artystyczne, ale również wkład pracy, stopień trudności, staranność wykonania, oryginalność pomysłu i różnorodność użytych materiałów.

§ 9


Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w publikacjach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

§ 10


Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

§ 11


1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora własności pracy konkursowej.
2. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na choince w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Urzędzie Gminy Mogilany.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych na wszystkich polach eksploatacji w celach promocyjnych i reklamowych.

§ 12


Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PROTOKÓŁ

Protokół z posiedzenia jury
dotyczącego rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego na ozdobę choinkową


Konkurs adresowany był szczególnie do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Mogilany, a jego głównym celem było zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, jak również kultywowania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

Łącznie napłynęło 47 prac w trzech kategoriach wiekowych.

W dniu 17 grudnia 2019 roku, jury w składzie:
1. Ewa Gadnicka Włodarczyk – artysta plastyk – przewodnicząca jury,
2. Małgorzata Budek - pracownik GOK,
3. Martyna Strączek – Dyrektor GOK
obejrzało nadesłane na konkurs prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria: tradycyjność, oryginalność pomysłu, technikę wykonanej pracy, różnorodność użytych materiałów, estetykę i staranność wykonania, wkład pracy i samodzielność wykonania, wrażenie artystyczne, niezależność od produktów dostępnych na rynku, zgodność z regulaminem.

W kategorii: klasy „0” – III SP:
I miejsce – Jan Ostrowski - kl. 1 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
II miejsce - Amelia Słowik - kl. 1 - SP im. Jana Pawła II w Gaju,
III miejsce - Antoni Pierzak - kl. 3 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,

Wyróżnienia:
Elena Gąsiorek - kl. 1 - SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Agata Chromniak - kl. 2 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
Leon Burkowicz - kl. 2 - SP im. Jana Pawła II w Gaju.

W kategorii: klasy IV – VI SP:
I miejsce – Anna Groblicka - kl. 5 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie,
II miejsce - Patrycja Gadocha - kl. 6 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
III miejsce - Alicja Pawlik - kl. 5 - SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
III miejsce - Aleksandra Hachlica - kl. 6 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,

Wyróżnienia:
Dawid Gadocha - kl. 4 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie,
Jakub Strzeboński - kl. 5 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Hanna Michalik - kl. 4 - SP im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie.

W kategorii: klasy VII - VIII SP:
I miejsce – Sofia Balicka - kl. 7 - SP im. Janusza Korczaka w Libertowie,
II miejsce - Nikola Kopyto - kl. 7 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie,
III miejsce - Joanna Klimczyk - kl. 8 - SP im. Oskara Kolberga w Bukowie.

Komisja gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu i jest w pełni uznania dla autorów prac, którzy wykazali się pomysłowością i wykonali prace o wysokich walorach artystycznych. Jednocześnie nie podlegały ocenie prace, które zostały wykonane niezgodnie z regulaminem. Po zakończeniu konkursu prace przeszły na własność organizatora i zostaną powieszone na choince w GOK-u.

Zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się podczas Koncertu kolęd i pastorałek w dniu 12 stycznia 2020 roku (tj. niedziela) o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach.

GALERIA