„ ZŁOTY RÓG TURONIA”

PLAKAT

REGULAMIN

REGULAMIN
15. Przeglądu Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych
„O ZŁOTY RÓG TURONIA”

§ 1

1. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zwany dalej GOK z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach.
2. Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych ma charakter konkursu.

§ 2

Celem przeglądu jest:
1) popularyzacja obrzędów i tradycji ludowych,
2) kultywowanie i zachowanie zwyczajów i obrzędów ściśle związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
3) pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w kultywowaniu tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych.

§ 3

1. Przedmiotem przeglądu jest przygotowanie artystycznego programu grupy kolędniczej lub grupy prezentującej widowisko bożonarodzeniowe:
1) grupy kolędnicze (czas prezentacji do 20 min), które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi, tradycyjne grupy odwiedzające i okolędowujące gospodarzy w ich domostwach („z gwiazdą”, „z turoniem”, „z szopką”, „Trzej Królowie”,…),
2) widowisko bożonarodzeniowe (czas prezentacji do 30 min) - spektakl przygotowany na podstawie tradycyjnych jasełek, ogólnie dostępnych współczesnych scenariuszy, bądź też na podstawie projektu autorskiego.
2. Program powinien zawierać tradycyjne elementy: śpiewy, stroje, rekwizyty, odtwarzane postacie, ewentualnie elementy scenografii.
3. Wszystkie elementy programu o charakterze śpiewanym powinny być wykonywane na żywo.

§ 4

1. Uczestnikami konkursu mogą być grupy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych położonych na terenie gminy Mogilany.
2. Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1) przedszkolaki i klasa „0”,
2) uczniowie szkół podstawowych klas I-IV,
3) uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i gimnazjaliści.
3. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.
4. Laureaci XIV Przeglądu Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „O ZŁOTY RÓG TURONIA” z 2018 roku mogą występować w przeglądzie w 2019 r. pod warunkiem zaprezentowania innego programu niż nagrodzony w 2018 r.

§ 5

1. Przegląd konkursowy odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) od godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
2. Kolejność występów w prezentacji konkursowej ustali organizator w dniu 8 stycznia 2019 r.
3. Uczestnicy telefonicznie lub drogą mailową zostaną powiadomieni o planowanej godzinie rozpoczęcia występów każdej kategorii wiekowej, która po ustaleniu nie podlega zmianie.

§ 6

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia, oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu realizacji i promocji konkursu.
2. Kartę wypełnia opiekun w imieniu zgłaszanej grupy. Opiekun grupy zobowiązany jest do zebrania zgód rodziców / opiekunów prawnych na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku małoletnich uczestników konkursu.
3. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku, opiekun grupy zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatora.
4. Karty zgłoszeń, wzory oświadczeń i regulamin jest do pobrania na stronie: www.gok.mogilany.pl.

§ 7

1. Zgłoszenia w konkursie w imieniu grupy należy dokonać na karcie zgłoszenia, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 roku do godz. 15.00:
1) osobiście lub listownie (liczy się data wpływu do GOK-u) na adres 32-031 Mogilany, ul. Grodzka 1,
2) pocztą elektroniczną na adres gok@mogilany.pl.
2. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Małgorzata Budek telefonicznie 12 270-16-12 lub mailowo gok@mogilany.pl.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 8

1. Organizator powołuje komisję konkursową, która oceni program prezentowany przez poszczególne grupy, biorąc pod uwagę:
1) wierność tradycji,
2) charakterystyczną prezentację każdej postaci w grupie (sposób poruszania się, śpiew, mowa, gra aktorska),
3) tradycyjność tekstów (obecność tekstów przekazywanych z pokolenia na pokolenie),
4) tradycyjność melodii (obecność starych, mało znanych kolęd, pastorałek, „obkolędowania”),
5) zgodność stroju, kostiumów, szat, rekwizytów i ozdób z dawnymi wzorami,
6) interpretacja, scenariusz i wrażenie artystyczne.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej GOK-u www.gok.mogilany.pl.
3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9

1. Koszty dojazdu grup na przegląd pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeglądu oraz postanowień regulaminu.

§ 10

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), organizator informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 16 12, e-mail: gok@mogilany.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach: e-mail: iod@gokmogilany.pl
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez obowiązujące ustawy.
6. Rodzic / opiekun prawny uczestnika konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Organizator oświadcza, że dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

§ 11

1. Rodzic / opiekun prawny uczestnika przystępującego do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora na potrzeby konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu wizerunki uczestników mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawione z wizerunkami innych osób.
4. Rodzic / opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na wszelkie formy publikacji, w szczególności w internecie (w tym na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych m.in. facebook) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

§ 12

1. W przeglądzie konkursowym może wziąć udział uczestnik, którego rodzic / opiekun prawny akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. W przypadku kwestii spornych, a nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator.

PROTOKÓŁ

XIV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „ O Złoty Róg Turonia „ rozstrzygnięty. Do przeglądu przystąpiły trzy grupy z terenu gminy Mogilany w trzech kategoriach wiekowych :
Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
kl. III Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
kl. IV - V Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie.

Jury przyznało wszystkim grupom wyróżnienia, a organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach ufundował uczestnikom przeglądu nagrody - wyjazd do kina.

Wszystkim tym którzy podjęli trud przygotowania widowisk i tym którzy brali w nich udział- dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku do walki o „ Złoty Róg Turonia” przystąpi zdecydowanie większa ilość wykonawców tym bardziej, że będzie to XV Jubileuszowy Przegląd.

GALERIA