RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych danych osobowych.


Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 16 12, e-mail: gok@mogilany.pl


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach: e-mail: bhp.iod.domagala@o2.pl


Administrator przetwarza dane w celu realizacji swoich statutowych zadań. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe przetwarzane są:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
2. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
3. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom i osobom trzecim.
4. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
6. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak konieczne dla celów związanych z realizacją zajęć, warsztatów itp.


ADMINISTRATOR INFORMUJE, ŻE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO ),
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.