Nabór do programu EtnoPolska 2020 został rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach otrzymał z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 dofinansowanie na zakup strojów ludowych w wysokości
35 000 złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu trwał do 15 stycznia 2020 r. Dofinansowanie do 95% budżetu zadania.

Uprawnionymi do składania wniosków w programie byli:
• samorządowe instytucje kultury,
• organizacje pozarządowe,
• koła gospodyń wiejskich,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do programu wpłynęły 1264 wnioski ! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów ( wśród nich znalazł się Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach ), którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 zł ( od 10 000 zł do 93 000 zł) na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego.

Ocena każdego wniosku była dokonywana w skali od 0 do 100 punktów. Zgodnie z regulaminem minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosiła 75 punktów. W związku z ograniczeniami limitowymi programu niepozwalającymi na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów, na mocy § 9 ust. 17 Regulaminu Programu EtnoPolska 2020 Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zatwierdził podniesienie progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania do poziomu 78 punktów.