Konkurs "Ozdoba choinkowa"

PLAKAT

REGULAMIN

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pn. „Ozdoba choinkowa”

 

§ 1

 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach z siedzibą przy
ul. Grodzkiej 1, 32-031 Mogilany, tel. 12, 270 -16-12, www.gok.mogilany.pl

 

§ 2

 

Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni, jak również kultywowania tradycji
i zwyczajów Bożonarodzeniowych

 

§ 3

 

Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną samodzielnie wykonaną ozdobę choinkową w dowolnej technice.

 

§ 4

 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół położonych na terenie gminy Mogilany.

 

§ 5

 

Każda praca powinna być  opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, telefon, dopisek „Konkurs plastyczny – Ozdoba choinkowa” oraz posiadać uchwyt do zawieszenia
na choince.

 

§ 6

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy „0” – III SP, klasy IV – VI SP oraz gimnazjum.

 

§ 7

 

Pracę należy dostarczyć do siedziby GOK - u w Mogilanach do dnia 12 grudnia 2016 roku. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 

§ 8

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 grudnia 2016 roku przez Jury powołane przez organizatora konkursu. Rozdanie nagród laureatom odbędzie się 11 stycznia 2017 roku
w GOK – u w Mogilanach.

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

Na ocenę będą miały wpływ nie tylko walory artystyczne, ale również w dużej mierze oryginalność pomysłu i różnorodność użytych materiałów. Zachęcamy, aby nie ograniczać się do bibuły i kolorowego papieru, lecz sięgnąć do takich materiałów jak: tkanina, koraliki, wydmuszki, szyszki, łupiny orzechów itp.

 

§ 10

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu (www.gok.mogilany.pl)

 

§ 11

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

§ 12

 

Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na choince w GOK – u w Mogilanach.

 

§ 13

 

Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują jednocześnie treść niniejszego regulaminu.

 

§ 14

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach
(ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany). Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 12 270-16-12. Osobą prowadzącą konkurs jest Pani Ewa Gadnicka - Włodarczyk.

 

§ 15

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

 

§ 16

 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę
na opublikowanie jego nazwiska (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach
i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

 

 

 

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ z posiedzenia jury dotyczącego rozstrzygnięcia KONKURSU PLASTYCZNEGO „OZDOBA CHOINKOWA”


Konkurs adresowany był szczególnie do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Mogilany, a jego głównym założeniem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
W dniu 22 grudnia 2016 roku, jury w składzie:
1. Ewa Gadnicka Włodarczyk – instruktor, artysta plastyk – przewodnicząca jury,
2. Joanna Surówka – instruktor kreatywnych warsztatów artystycznych,
3. Małgorzata Budek – starszy referent,
4. Martyna Strączek - Dyrektor GOK-u
obejrzało nadesłane na konkurs prace i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

Łącznie napłynęło 82 prace w trzech kategoriach wiekowych.

Podczas oceniania prac, jury brało pod uwagę następujące kryteria:
• nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia,
• wielkość i wagę ozdoby umożliwiające zawieszenie jej na choince,
• oryginalność pomysłu,
• technikę wykonanej pracy,
• różnorodność użytych materiałów,
• estetykę i staranność wykonania,
• wkład pracy,
• samodzielność,
• wrażenie artystyczne.


W kategorii - klasy „0” – III szkoły podstawowej:
I miejsce – Anita Krzyśko - kl. I - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
II miejsce – Alicja Pawlik - kl. II - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
III miejsce – Hanna Michalik - kl. I - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
III miejsce – Patrycja Gadocha - kl. III - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,

Wyróżnienia:
Anna Groblicka - kl. II - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Adam Basiorka - kl. I - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
Piotr Ryś - kl. II - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie.

W kategorii - klasy IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Sebastian Pajor - kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
II miejsce – Paweł Wątor - kl. VI - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
II miejsce - Weronika Wątor - kl. IV - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,

Wyróżnienia:
Zofia Juszczyńska - kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
Emilia Kordas - kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Sofia Balitska - kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie.

W kategorii - gimnazjum:
I miejsce – Angelika Sikora - kl. II - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
II miejsce – Karolina Bawełkiewicz - kl. I - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
III miejsce – Patrycja Musiał - kl. I - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,

Wyróżnienia:
Gabriela Szurlej - kl. I - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
Arkadiusz Sala - kl. II - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
Julia Mrowca - kl. I - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zgodnie z regulaminem po zakończeniu konkursu prace przeszły na własność organizatora.
Zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 roku (środa) o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach.