Talenty Małopolski 2015

PLAKAT

REGULAMINXXVIII MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH
I TANECZNYCH "TALENTY MAŁOPOLSKI 2015"
eliminacje gminne


Regulamin


CELE FESTIWALU:
1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” - najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami i instruktorami

UCZESTNICY:
1. Młodzi ludzie z Gminy Mogilany (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci placówek oświatowych jak i uczestnicy niezrzeszeni z Gminy Mogilany.
3. Kategorie:
A) SOLIŚCI:
A1) od 7 do 9 lat
A2) od 10 do 15 lat
A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
B1) od 7 do 9 lat *
B2) od 10 do 15 lat * B3) od 16 do 21 lat *
* o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
C) ZESPOŁY:
C1) od 7 do 9 lat **
C2) od 10 do 15 lat **
C3) od 16 do 21 lat **
** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej – zespół kwalifikuje się do kategorii starszej.

ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:
1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą kolejnych eliminacji:
• etap pierwszy: eliminacje gminne
• etap drugi: eliminacje powiatowe
• etap trzeci: finał wojewódzki w Dobczycach.
• etap czwarty Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
• dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne),
• festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru,
• uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 2 utwory nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Repertuar winien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
• dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.,
• festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych),
• uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nie prezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary - 5 min, zespoły - 6 min.
4. Za organizację etapu gminnego odpowiada Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach.
W eliminacjach gminnych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych Gminy Mogilany.
5. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
6. W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas kolejnych eliminacji.
7. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
8. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
9. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez organizatora eliminacji gminnych.
10. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
11. Podczas eliminacji gminnych Jury nominuje uczestników do eliminacji powiatowych.

KARTY ZGŁOSZENIA:
Kopię kart zgłoszeń należy przesyłać na adres organizatorów eliminacji w wyznaczonych przez nich terminach. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mogilanach.
2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach

TERMINY I MIEJSCA:
Eliminacje gminne: Gmina Mogilany
Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
ul. Grodzka 1, 32 – 031 Mogilany
tel. 12 270-16-12, tel./fax. 12 270-17-12
www.gok.mogilany.pl
Formy Taneczne:
termin: 24 marca 2015 roku godz. 14:00
termin zgłoszeń: do 19 marca 2015 roku
Formy Muzyczne:
Termin: 24 marca 2015 roku godz. 16:30
Termin zgłoszeń: do 19 marca 2015 roku

Informacje dotyczące eliminacji:
Małgorzata Budek – (12) 270-16-12, mbudek2011@gmail.com

PROTOKÓŁ

Protokół z obrad jury
XXVII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski 2015”
– eliminacje gminne

Jury powołane przez organizatora, w składzie:
1. Ewa Kapelska – Słysz – muzyk, przewodnicząca jury,
2. Renata Wnęk – muzyk, członek jury,
3. Jadwiga Świder – choreograf, członek jury
obejrzało i wysłuchało 19 podmiotów wykonawczych zgłoszonych do eliminacji gminnych XXVIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2015” – formy muzyczne i formy taneczne.

Jury postanowiło nominować do etapu powiatowego Festiwalu następujące osoby:
1. Natalia Tylek – GOK Mogilany - z piosenką „A ja mam psa”,
2. Ewa Pawlik – GOK Mogilany – z piosenką „Zawsze gdzieś czeka ktoś”,
3. Wiktoria Gnot – SP im. Janusza Korczaka w Libertowie – z piosenką „Nowa baśń”,
4. Katarzyna Juraszek – GOK Mogilany – z piosenką „Osiemnaście mieć lat to nie grzech”,
5. Weronika Kaim – GOK Mogilany – z piosenką „Czarownica średniowieczna”,
6. Patrycja Kaim – GOK Mogilany – z piosenką „In the arms of an Angel”,
7. Joanna Stoch – GOK Mogilany – z piosenką „Moknie w deszczu diabeł”.

Jury przyznaje wyróżnienia następującym osobom:
1. Zespół „Synkopa” – ZS im. Jana Pawła II w Gaju,
2. Sylwia Sechman – GOK Mogilany,
3. Magdalena Kwinta – GOK Mogilany,
4. Szymon Maciaszek – Włosań,
5. Kamila Tylek – GOK Mogilany,
6. Gabriela Stojak – SP im. Janusza Korczaka w Libertowie.

Jury nie przyznało nominacji do etapu powiatowego Festiwalu w formach tanecznych.
Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w przesłuchaniach i życzy dalszych sukcesów na drodze muzycznej. Dziękujemy również opiekunom, nauczycielom i instruktorom, a także rodzicom. Ponadto jury dziękuje organizatorowi eliminacji gminnych Festiwalu – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mogilanach – za sprawną organizację.
Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap Festiwalu dla form muzycznych odbędzie się 31 marca 2015 roku (tj. wtorek) w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” w Krakowie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

GALERIA