Skrzypce wtorek

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH


WTOREK - godz. 14.20-19:45

Instruktor: Artem Kozyra     
   

14:20 - 14:50    Matylda K.

14:55 - 15:40    Antonina K.

15:45 - 16:30    Magdalena K.

16:40 - 17:10    Karolina B.

17:15 - 17:45    Lena B.

17:50 - 18:20    Amelia L.

18:25 - 18:55    Alicja B.

19:00 - 19:45    Dominika N.