Gminny Konkurs Plastyczny „Wspomnienie wakacji”

PLAKATREGULAMINREGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Wspomnienie wakacji”


§ 1

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. (12) 270-16-12, gok@mogilany.pl, www.gok.mogilany.pl.
§ 2

Konkurs rozpoczyna się 3 września 2014 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 października 2014 roku.
§ 3

Tematem konkursu jest zaprezentowanie własnych doznań i przeżyć wakacyjnych, poprzez nadanie im ciekawego kształtu, formy przestrzennej (figurka, przedmiot, itp.).
§ 4

Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych.
§ 5

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież od klasy ‘0” do 18 roku życia mieszkająca na terenie Gminy Mogilany.
§ 6

Uczestnicy przygotowują pracę, która może łączyć w sobie dowolne techniki plastyczne i różnorodność materiałów łączonych ze sobą.
§ 7

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
§ 8

Pracę należy dostarczyć osobiście do siedziby GOK – u w Mogilanach (Mogilany, ul. Grodzka 1) do dnia 6 października 2014 roku. Zgłoszona praca powinna posiadać opis (imię i nazwisko autora, tytuł pracy, telefon kontaktowy) oraz dopisek „Konkurs - Wspomnienie wakacji”.
§ 9

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
kategoria I – klasy”0” – I SP,
kategoria II – klasy II – III SP,
kategoria III – klasy IV-VI SP,
kategoria VI - gimnazjum i szkoły średnie.
§ 10

Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni zwycięskie prace.
§ 11

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§ 12

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora konkursu.
§ 13

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
§ 14

Dostarczone prace zostaną zwrócone autorom po rozstrzygnięciu konkursu.
§ 15

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach (Mogilany, ul. Grodzka 1) oraz na stronie internetowej (www.gok.mogilany.pl). Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (12) 270-16-12. Konkurs prowadzi Pani Maria Mierzwa – instruktor Tkactwa Artystycznego GOK-u..
§ 16

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych (na stronie internetowej GOK – u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
§ 17

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska (na stronie internetowej GOK – u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszystkich innych wydawnictwach).
§ 18

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

PROTOKÓŁProtokół z obrad jury
Gminnego Konkursu Plastycznego
pn. „Wspomnienie wakacji”


Jury powołane przez organizatora, w składzie:
1. Maria Mierzwa – Instruktor Tkactwa Artystycznego,
2. Ewa Gadnicka-Włodarczyk – Artysta Plastyk,
3. Małgorzata Boćko – Plastyk,
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii klasy „0” – I Szkoły Podstawowej przyznano:
Wyróżnienie honorowe – Aleksandra Hachlica – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,

w kategorii klasy II – III Szkoły Podstawowej przyznano:
I miejsce – Natalia Kałuża – kl. III – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
II miejsce – Julia Makulska – kl. II - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
III miejsce – Joanna Klimczyk – kl. III Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,

w kategorii klasy IV – VI Szkoły Podstawowej przyznano:
I miejsce – Karolina Krupowies – kl. IV – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
I miejsce – Martyna Sala – kl. V - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
II miejsce – Krystian Kłyś – kl. VI - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
II miejsce – Marcin Dworak – kl. V – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie,
III miejsce – Karol Baranowski – kl. VI - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
III miejsce – Emilia Tomaszewska – kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
III miejsce – Kacper Mrowiec – kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,

wyróżnienie – Massimo Neapolitano – kl. V - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
wyróżnienie – Wiktoria Gruszka – kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
wyróżnienie – Ewa Pawlik – kl. V - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,

w kategorii gimnazjum i szkoły średnie przyznano:
I miejsce – Zuzanna Koźlak – kl. II – Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
II miejsce – Karolina Turek – kl. III – Gimnazjum.

Gratulujemy laureatom i zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się 29 października 2014 roku (tj. środa) o godzinie 17:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a za szczególnie liczny udział Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie.