16. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „O ZŁOTY RÓG TURONIA”

PLAKAT

REGULAMIN

REGULAMIN
16. Przeglądu Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „O ZŁOTY RÓG TURONIA”


§ 1


1. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zwany dalej GOK z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach.
2. Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych ma charakter konkursu.

§ 2


Celem przeglądu jest:
1) kultywowanie zwyczajów i obrzędów związanych z okresem Bożego Narodzenia,
2) popularyzacja obrzędów i tradycji ludowych,
3) ochrona dziedzictwa kulturowego i regionalnych tradycji,
4) pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w kultywowaniu tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych.

§ 3


1. Przedmiotem przeglądu jest przygotowanie artystycznego programu:
1) grupy kolędniczej prezentującej autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi, odwiedzającej i okolędowującej gospodarzy w ich domostwach ( np. z szopką, z gwiazdą, z turoniem, Trzej Królowie itp.),
2) grupy prezentującej widowisko bożonarodzeniowe - spektakl przygotowany na podstawie tradycyjnych jasełek, ogólnie dostępnych współczesnych scenariuszy, bądź też na podstawie projektu autorskiego.
2. Prezentacja widowiska bożonarodzeniowego lub kolędniczego nie może przekroczyć 20 minut.
3. Program powinien zawierać tradycyjne elementy: śpiewy, stroje, rekwizyty, odtwarzane postacie, ewentualnie elementy scenografii.
4. Wszystkie elementy programu o charakterze śpiewanym powinny być wykonywane na żywo.

§ 4


1. Uczestnikami konkursu mogą być grupy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych położonych na terenie gminy Mogilany.
2. Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1) przedszkolaki i klasa „0”,
2) uczniowie szkół podstawowych klas I-IV,
3) uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII.
3. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.
4. Laureaci 15. Przeglądu Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „O ZŁOTY RÓG TURONIA” z 2019 r. mogą występować w przeglądzie w 2020 r. pod warunkiem zaprezentowania innego programu niż nagrodzony w 2019 r.

§ 5


1. Przegląd konkursowy odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
2. Kolejność występów w prezentacji konkursowej ustali organizator w dniu 17 stycznia 2020 r.
3. Uczestnicy telefonicznie lub drogą mailową zostaną powiadomieni o planowanej godzinie rozpoczęcia występów każdej kategorii wiekowej, która po ustaleniu nie podlega zmianie.

§ 6


1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia, oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu realizacji i promocji konkursu.
2. Kartę wypełnia opiekun w imieniu zgłaszanej grupy. Opiekun grupy zobowiązany jest do zebrania zgód rodziców / opiekunów prawnych na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku małoletnich uczestników konkursu.
3. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku, opiekun grupy zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatora.
4. Karty zgłoszeń, wzory oświadczeń i regulamin jest do pobrania na stronie www.gok.mogilany.pl

§ 7


1. Zgłoszenia w konkursie w imieniu grupy należy dokonać na karcie zgłoszenia, w terminie do dnia 16 stycznia 2020 roku do godz. 15.00:
1) osobiście lub listownie (liczy się data wpływu do GOK-u) na adres 32-031 Mogilany, ul. Grodzka 1,
2) pocztą elektroniczną na adres gok@mogilany.pl.
2. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Małgorzata Budek telefonicznie 12 270-16-12 lub mailowo gok@mogilany.pl.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§ 8


1. Organizator powoła komisję konkursową, która oceni program prezentowany przez poszczególne grupy, biorąc pod uwagę:
1) wierność tradycji,
2) tradycyjność tekstów (obecność tekstów przekazywanych z pokolenia na pokolenie),
3) tradycyjność melodii (obecność starych, mało znanych kolęd, pastorałek, „obkolędowania”),
4) zgodność stroju, kostiumów, szat, rekwizytów i ozdób z dawnymi wzorami,
5) twórczą adaptację widowiska,
6) staranność i technikę wykonania,
7) ogólne wrażenie artystyczne.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej GOK-u www.gok.mogilany.pl
3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9


1. Koszty dojazdu grup na przegląd pokrywa instytucja delegująca lub uczestnicy we własnym zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeglądu oraz postanowień regulaminu.

§ 10


Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), organizator informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 16 12, e-mail: gok@mogilany.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach: e-mail: iod@gokmogilany.pl
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez obowiązujące przepisy.
6. Rodzic / opiekun prawny uczestnika konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Organizator oświadcza, że dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

§ 11


1. Rodzic / opiekun prawny uczestnika przystępującego do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora na potrzeby przeglądu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 3. Dla potrzeb przeglądu wizerunki uczestników mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawione z wizerunkami innych osób.
4. Rodzic / opiekun prawny uczestnika przeglądu wyraża zgodę na wszelkie formy publikacji, w szczególności w internecie (w tym na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych m.in. facebook) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

§ 12


1. W przeglądzie konkursowym może wziąć udział uczestnik, którego rodzic / opiekun prawny akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. W przypadku kwestii spornych, a nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator.

PROTOKÓŁ

Mogilany, dnia 20 stycznia 2020 roku

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

16. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych  i Widowisk Bożonarodzeniowych

„O ZŁOTY RÓG TURONIA”

 

Konkurs adresowany był do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Mogilany, a jego celem jest kultywowanie zwyczajów i obrzędów związanych z okresem Bożego Narodzenia, popularyzacja obrzędów i tradycji ludowych, ochrona dziedzictwa kulturowego i regionalnych tradycji oraz pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa
w kultywowaniu tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych.

 

Dnia 20 stycznia 2020 roku, po obejrzeniu i wysłuchaniu 4 podmiotów wykonawczych, jury w składzie:

Marek Harbaczewski – kierownik artystyczny ZR „Mogilanie”

Daniel Kübler – instruktor, kierownik Młodzieżowej Kapeli ZR „Mogilanie”

postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

w kategorii „WIDOWISKO BOŻONARODZENIOWE”

II MIEJSCE i nagroda finansowa w wysokości 400 zł

Przedszkole Samorządowe ISKIERKA w Mogilanach z Oddziałem w Libertowie

 

III MIEJSCE i nagroda finansowa w wysokości 300 zł

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie

 

WYRÓŻNIENIE i nagroda finansowa w wysokości 200 zł

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

 

W kategorii „GRUPA KOLĘDNICZA”

 

I MIEJSCE i nagroda finansowa 500 zł

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

 

Serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
w przeglądzie, a nauczycielom i opiekunom za trud włożony w przygotowanie programu.

 

Odbiór nagród finansowych odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Mogilanach

 

Dla wszystkich zainteresowanych opiekunów i instruktorów istnieje możliwość rozmowy na temat prezentowanych programów. Prosimy o wcześniejszy kontakt i ustalenie terminu spotkania w GOK-u  w Mogilanach.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

 

 

GALERIA