Statut

Statut

Załącznik do Uchwały Nr XIX/163/2012

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 października 2012 r.


Rozdział I 

Postanowienia ogólne
§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, zwany dalej „Ośrodkiem Kultury” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.642 z późń. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późń. zm.),
5) niniejszego statutu.

 

§ 2

Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Mogilany.

 

§ 3

1. Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
2. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Mogilanach przy ul. Grodzkiej 1.
3. Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością obszar Gminy Mogilany.
4. Działami Ośrodka Kultury są: Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach zwana dalej Biblioteką oraz Filia Biblioteczna w Konarach.
5. Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:
1) nazwę instytucji w pełnym brzmieniu,
2) adres Ośrodka Kultury,
3) numer telefonu i faksu,
4) cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej,
5) numer identyfikacji podatkowej.
6. Ośrodek Kultury może używać nazwy skróconej "GOK".Rozdział II

Cele i zakres działalności§ 4

1. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury.
2. Celem działalności Ośrodka Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.

 

§ 5

1. Do zakresu działań Ośrodka Kultury należy:
1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Mogilany oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego,
2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
3) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych,
4) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
5) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
6) promocja gminy Mogilany poprzez działania kulturalne,
2. W celu rozszerzenia swojej oferty programowej i pełniejszej realizacji zadań Ośrodek Kultury może być członkiem stowarzyszeń i organizacji o charakterze społecznym i kulturalnym.
3. W zakresie działania określonym w ust. 1 Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
2) organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i programowej,
3) organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, wystaw, spotkań literackich oraz innych imprez o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym,
4) prowadzenie kursów, warsztatów, seminariów, sekcji, zespołów zainteresowań i pracowni specjalistycznych,
5) wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki,
6) współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
7) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjno-wydawniczej.

 

§ 6

1. Do zakresu działań Ośrodka Kultury w ramach Biblioteki oraz Filii Bibliotecznej w Konarach należy:
1) gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jego społeczności,
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej
na terenie gminy,
3) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy Mogilany,
4) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
5) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
6) tworzenie, uzupełnianie oraz udostępnianie komputerowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych, a także prowadzenie i udostępnianie zbiorów prasowych i naukowych,
7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci krajowymi i zagranicznymi, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami pozarządowymi dla systematycznego wzrostu poziomu zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
8) prowadzenie działalności wydawniczej;
9) badanie poziomu i stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Mogilany w zakresie działania Bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie Radzie Gminy propozycji w tym zakresie,
10) inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności gminy Mogilany i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

§ 7

Nadzór merytoryczny nad Bibliotekami sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

 

§ 8

 

Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna w celu finansowania działalności statutowej.Rozdział III

Organy zarządzające§ 9

1. Ośrodkiem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mogilany na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3. Dyrektor Ośrodka Kultury jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka Kultury.

 

§ 10

1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) planowanie i kierowanie działalnością merytoryczną Ośrodka Kultury,
2) gospodarowanie majątkiem,
3) gospodarowanie finansami,
4) właściwy dobór kadr,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

 

§ 11

Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka Kultury składa Dyrektor Ośrodka Kultury lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.

 

§ 12

Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej
§ 13

1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Instytucja kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 14

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
2. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 15

1. Przychodami Ośrodka Kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym
1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora,
2) dotacje celowe z budżetu państwa,
3) przychody z prowadzonej działalności,
4) przychody ze sprzedaży składników majątku Ośrodka Kultury,
5) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
7) inne źródła.
2. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
2) zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
3) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
4) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 16

Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

§ 17

1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą w szczególności:
1) działalność usługową, marketingową, konsultingową,
2) działalność szkoleniową, reklamową i promocyjną,
3) działalność wydawniczą / w tym również na nośnikach magnetycznych /, drukarską i poligraficzną (np. wydawanie gazety lokalnej),
4) doradztwo i obrót prawami autorskimi i wydawniczymi,
5) impresariat artystyczny,
6) organizacje imprez rozrywkowych i turystyczno-krajoznawczych,
7) usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne, kserograficzne oraz inne,
8) prowadzenie ognisk artystycznych oraz innej działalności z zakresu oświaty pozaszkolnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
9) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego sprzętu użytku kulturalnego,
10) prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu dziełami sztuki i artykułami użytku kulturalnego,
11) realizacja imprez zleconych /okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych,
12) prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej,
13) wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Kultury.

2. Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia wskazanej w ust.1 działalności mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe
§ 18

Zmiany statutu dokonywane są w trybie własnym dla jego nadania.