Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach
Zarządzenie Nr 10/2019
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach
z dnia 1 sierpnia 2019 roku
 
 
w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2019 roku
                   dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach
 
 
Na podstawie art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1040  z późn. zm.)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Ustalam dzień 16 sierpnia 2019 r. ( piątek ) dniem wolnym od pracy za odpracowaniem
w dniu 31 sierpnia 2019 r. ( sobota ).
 
§  2
 
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach oraz do wiadomości  publicznej  przez opublikowanie  na stronie internetowej www.gok.mogilany.pl.
 
§  3
 
Zarządzenie  wchodzi  w   życie  z  dniem   podpisania .